Friday, November 30, 2012

Dhaththathreya - மும்மூர்த்திகளின் அவதாரம்


திரு நடராஜ தீக்ஷிதர் அவர்கள் தத்தாத்ரேயரின் அவதாரத்தை மிகவும் அருமையாக தனது வலையில் கொடுத்துள்ளார். இதனை படிக்கும் பொழுது, தத்தாத்ரேயரை நேரே பார்க்கும் ஒரு அனுபவம் நமக்குக் கிடைக்கிறது. அந்த தொகுப்பினை PDF வடிவில் கொடுத்துள்ளேன். நான் மகிழ்ந்தது போல் நீங்களும் மகிழலாம். 

Nectar from Krishna's Flute - Ashtapathi 18अथ तां मन्मथखिन्नां रतिरसभिन्नां विषादसम्पन्नाम्।
अनुचिन्तितहरिचरितां कलहान्तरितामुवाच रहःसखी ॥१॥

Radha was severly oppressed by the arrows of cupid and sorely disappointed to be deprived of the rapture of union with Krishna. She was separated from Krishna only as a consequence of her quarrelsome nature. As she anxiously remembered Sri Hari's romantic activities, her companion spoke to her in a secluded place.
When Krishna plays the flute,  the mandara flowers adorning his head are  loosened. The melody of the music attracts even inanimate objects. It delights those  who see him.  It is like a powerful mantra for the doe-eyed gopis. It is the end of those arrogant asuras who cause untold suffering and difficulties for the devas.  May those melodies from the flute of Krishna bring you all things auspicious.


हरिरभिसरति वहति मधुपवने।
किमपरमधिकसुखं सखि भवने
माधवे मा कुरु मानिनि मानमये ॥१॥
तालफलादपि गुरुमतिसरसम्।
किं विफलीकुरुषे कुचकलशम् ॥२॥
 कति न कथितमिदमनुपदमचिरम्।
मा परिहर हरिमतिशयरुचिरम् ॥३॥
किमिति विषीदसि रोदिषि विकला।
विहसति युवतिसभा तव सकला ॥४॥
 मृदुनलिनीदलशीतलशयने।
हरिमवलोकय सफलय नयने ॥५॥
जनयसि मनसि किमिति गुरुखेदम्।
शृणु मम वचनमनीहितभेदम् ॥६॥
हरिरुपयातु वदतु बहु मधुरम्।
किमिति करोषि हृदयमतिविधुरम्॥७॥
 श्रीजयदेवभणितमतिललितम्।
सुखयतु रसिकजनं हरिचरितम्॥८॥

स्निग्धे यत्परुषासि यत्प्रणमति स्तब्धासि यद्रागिणि
द्वेषस्थासि यदुन्मुखे विमुखतां यातासि तस्मिन्प्रिये।
तद्युक्तं विपरीतकारिणि तव श्रीखण्डचर्चाविषं
शीतांशुस्तपनो हिमं हुतवहः क्रीडामुदो यातनाः ॥१॥

अन्तर्मोहनमौलिघूर्णनचलन्मन्दारविस्रंसन-
स्तब्धाकर्षणदृष्टिहर्षणमहामन्त्रः कुरङ्गीदृशाम्।
दृप्यद्दानवदूयमानदिविषद्दुर्वारदुःखापदां
भ्रंशः कंसरिपोर्समर्पयतु वः श्रेयांसि वंशीरवः ॥२॥

इति श्रीगीतगोविन्दे शृङ्गारमहाकाव्ये खण्डितावर्णने
मुग्धमुकुन्दो नाम नवमः सर्गः

Friday, November 2, 2012

Murudeshwara

Murudeshwara is a town in the Bhatkal Taluk of Uttara Kannada district in the state of Karnataka, India. "Murudeshwara" is another name of theHindu god Shiva. Famous for the world's second-tallest Shiva statue, Murudeshwara beach town lies on the coast of the Arabian Sea and is also famous for the Murudeshwara Temple.Ravana (King of Lanka) prayed and worshiped Lord Shiva to attain immortality by getting the ‘Atma Linga’ Pleased by his prayers, Lord Shiva appeared before him and asked him what he wanted. By this time Narada had asked Lord Vishnu to change Ravana’s mind. As a result of this plot, Ravana asks for Goddess Parvati instead of atma linga and lord Shiva offers Parvati to Ravana. On the way back to Lanka Narada showing the Kali avatar of Parvati tells Ravana that Shiva has not given him the real Parvathi and that the real Parvathi was in Pathala. Ravana frees Kali and went to Pathala and married Mandodari assuming her to be real Parvati. He then returns to Lanka, where his mother asks him for the Linga. Ravana then realizes that he was tricked started worshiping lord Shiva with much more strong devotion. Lord Shiva appears again and this time, Ravana requests theAtmaLinga as his boon. Lord Shiva agrees to give him the boon with the condition that it should never be placed on the ground. If the AtmaLinga was ever placed on the ground, all the powers would return to Lord Shiva again. Having obtained his boon, Ravana started back on his journey to Lanka.

video


Sage Narada, who came to know of this incident, realised that with the AtmaLinga, Ravana may obtain immortality and create havoc on earth. He approached the Lord Ganesh and requested him to prevent the AtmaLinga from reaching Lanka. Lord Ganesh knew that Ravana was a very devoted person who used to perform prayer ritual in the evening every day without fail. He decided to make use of this fact and came up with a plan to take possession of the AtmaLinga from Ravana.
As Ravana was nearing Gokarna, Lord Vishnu blotted out the sun to give the appearance of dusk. Ravana now had to perform his evening rituals but was worried because with the AtmaLinga in his hands, he would not be able to do his rituals. At this time, Lord Ganesh in the disguise of a Brahmin boy accosted him. Ravana requested him to hold theAtmaLinga until he performed his rituals, and asked him not to place it on the ground. Ganesh struck a deal with him saying that he would call Ravana thrice, and if Ravana did not return within that time, he would place the AtmaLinga on the ground.


As predicted, before Ravana could return after completing his rituals, Ganesh had already placed the AtmaLinga on the ground. Vishnu then removed his illusion and it was daylight again. Ravana, realising that he had been tricked,tried to uproot and destroy it; Due to the force exerted by Ravana, some pieces were scattered. One such piece from the head of the linga is said to have fallen in present day Surathkal .The famous Sadashiva temple is said to be built around that piece of linga. Then he decided to destroy the covering of the AtmaLinga, and threw the case covering it to a place called Sajjeshwara, 23 miles away. Then he threw the lid of the case to a placed called Guneshwara (now Gunavanthe) and Dhareshwara, 10–12 miles away. Finally, he threw the cloth covering the AtmaLinga to a placed called Mrideshwara in Kanduka-Giri (Kanduka Hill). Mrideshwara has been renamed to Murudeshwara